Plettenbergbaai

Suiderkruis


Ons Visie en Gemeentebou


As familie in Christus verheerlik en loof ons God

                            inspireer ons mekaar en elkeen om ons,

gee ons om vir en bring ons hoop in Bitou.

                        


Sekere inligting op hierdie webwerf is, waar toepaslik en nodig, van toepassing op die gemeente as geheel. Dit is egter ‘n SUIDERKRUIS-WEB en bevat dus hoofsaaklik Suiderkruis-inligting.


Die geskiedenis van ons gemeente, asook ander aspekte soos finansies, bedieninge, strukture, ens. word onder afsonderlike skakels gevind.


Kortliks: Die gemeente is nou meer as 80 jaar oud: in 1930 gestig onder die naam Mchlaclan, met setel te Wittedrift. Die vinnige groei van PlettenbergbaaI as dorp het gelei tot die bou van ‘n tweede kerkgebou vir die gemeente en tot ‘n  naamsverandering in die tagtiger jare.


Die gemeente bestaan tans uit 2 Wyksgemeentes, nl  Suiderkruis met hoofbasis Plettenbergbaai en Noorderkruis met Wittedrift as basis en elk word bedien deur ‘n toegewese leraar en bestuur deur ‘n eie Wykskerkraad. ‘n Sentrale Kerkraad bestuur sekere oorkoepelende funksies en is oorhoofs verantwoordelik. Wat lidmate betref, word die beginsel van ‘Vrye Assosiasie’ toegepas, wat beteken dat elke lidmaat ‘n keuse uitoefen oor waar hy/sy primęr inskakel, betrokke is en offergawes gee.


Lidmate: Feb 2011: (Syfers in hakies sluit die “Jeug” (onder 20jr) en dus ook die dooplidmate uit):


Totaal:  991 (851).  Suiderkruis (Plett) 584  (494).    Noorderkruis (W/Drift)  407  (357).


Suiderkruis-profiel: 

“Jeug” onder 20jr: 

90  of  15%.


“Jong-werkendes”:  tot 40jr: 

131 of  23%.


“Middeljariges/Werkendes”:

tot 69jr:  244  of  42%.


“Bejaardes”:  70jr en ouer:  

119  of  20%.

                                            

Opmerking: Op Plettenbergbaai word jonger as 70 gewis nog nie as bejaard beskou nie. (Inteendeel: Talle  mense ouer as 70 sal nog ‘aanstoot’ neem om so ‘beskryf’ te word.)


 GEMEENTEBOU en AGTERGROND-INLIGTING TOT ONS VISIE


GEMEENTEBOU  [soos geskets deur Albert van der Merwe—Voorsitter van die Gemeentebou- werksgroep, genoem Gemeentebou Reëlingskomitee.


“Professor Malan Nel was in 2006 gekontrakteer om as fasiliteerder op te tree in die ontwikkeling van ‘n gemeentebou program. Almal is genooi na beplanningswerksessies, om te besin oor die “Twaalf Sleutels tot ‘n effektiewe gemeente”.


Tagtig gemeentelede (Groep 80)  het die kerngroep gevorm.


Daar is bevind  Plettenbergbaai is ‘n groot bestendige gemeente, dalk kwynend, maar die beste jare vir veral missionęre bediening lę nog voor. Missionęr in die meer omvattende betekenis, naamlik ‘n bediening wat uitreik na mense buite die kring van aktiewe lidmate, en veral gerig op die nood en behoeftes van mense.


In-diepte analise het die sterkpunte van die gemeente bepaal in die lig van die twaalf kenmerke van effektiewe gemeentes. Vyf  kenmerke is gekies om uitgebou te word; insette vanaf  die Groep80 is gebruik om die gemeente se behoeftes en voorkeure te bepaal vir die proses.


‘n Gemeentebou Reëlingskomitee (GBRK) van elf lede, wat die drie leraars insluit, is gekies om vanuit die voorstelle spesifieke doelwitte saam te stel.”


Vir doeleindes van die webwerf word die doelwitte in effens verkorte weergawe aangebied:


Kenmerk 1:  Spesifieke, konkrete missionęre doelwitte.

1.1      Om jaarliks twintig lidmate op te lei in diensevangelisasie.

1.2      Uiitbou en versterking van hulpverlening.

1.3      Mediabediening en kommunikasie.uit te bou.


Kenmerk 2:  Lidmaat-besoeke in die gemeente en gemeenskap.

2.1      Doen indiensopleiding in pastorale versorging.

2.2      Nuwe-intrekkerbediening verder uit te bou.

2.3      Bejaardesorg bediening verder uit te bou


Kenmerk 3:  Gemeenskaplike, dinamiese eredienste.

3.1      Vestig vir elkeen van die leraars ‘n erediens- en preekwerkgroep.

3.2      Koördinasie en uitbouing van musiekbediening.

3.3      Gasvryheidsbediening by die erediens uit te bou.


Kenmerk 4:  Betekenisvolle klein groepe

4.1      Deurlopende identifisering van persone vir opleiding as omgeegroep leiers.

4.2      Koördineer belangegroep-bediening en bou dit uit.


Kenmerk 5:  Deeglike, deelneemende besluitneming

5.1      Vestig ‘n ses-groep bediening-struktuur met ‘n verkleinde kerkraad.As grondslag en basiese uitgangspunte vir die proses en funksionering van die gemeente word die volgende aanvaar:


·         Jesus Christus en die verheerliking van Sy Naam staan sentraal in alle planne.

·         Die bediening van die gemeente moet oorgelaat word aan die gemeente self.

·         Die finale situasie van  “een-persoon-een-bediening” word na gestreef

·         Die leraars se entoesiastiese betrokkenheid is bykans onontbeerlik.

·         Betrokkenheid moet hoofsaaklik op geroepenheid berus in plaas van aanwysing.

·         Bestaande strukture waar dit enigsins effektief funksioneer, moet behou word. Met ons hoop op die Hoofboumeester weet ons dat ons sal triomfeer en gestand doen aan ons missie:


      As familie in Christus                               .........Verheerlik en loof ons God

.....inspireer ons mekaar en elkeen om ons.....gee ons om vir en bring ons hoop in Bitou.Die verskillende Bedieningsgroepe, gestig uit die Gemeentebouprogram, met die leier-persone van elke groep en hul kontak-besonderhede, is gelys op die SKAKEL “ KONTAK ONS”.


WERKSAAMHEDE van die onderskeie BEDIENINGSGROEPE


Met die afskop van die Gemeentebouprogram het die onderskeie Bedieningsgroepe die volgende beplan: (Dit verskaf ook ‘n goeie weergawe van die werksaamhede van elke groep in Suiderkruis..

Enige gemeentelid kan dus uit hierdie lys van werksaamhede en aktiwiteite bepaal waar hy/sy graag betrokke sal wil raak. [Kyk onder die skakel ‘Kontak ons” met wie  jy in so geval kennis moet maak.]

 

EREDIENSTE:


Musiek:  Aanleer van nuwe liedere in Voorsang

              Solo-optredes, Gaskunstenaars en instrumentaliste

              Sinvolle aanwending van musikale elemente en meer gereelde

              optrede deur kerkkoor.

Liturgiese ruimte (Plettenbergbaai). (In oorleg met Eiendomme-groep).

Ontwerp/vervaardiging van nog drie kanselklede.  (Plett)

Verfraaing/verbetering van moederskamer. (Plett)

Verfyning/uitbouing/verfraaiing van verskeie elemente van ere-diensversorging en gasvryheid.

Gasvryheid: Ontvangs by deure, blomme/verfraaiing, besoekers, ens, om kerkgangers welkom te laat voel.PASTORALE SORG:


Gestruktureerde huisbesoek/lidmaatbediening.

Toerusting aan en motivering van leiers van bedieningsgroepe en “wyke”.

Nuwe lidmate: Vinnige (spoedige) opvolging en stappe vir inskakeling.

Bybelskool.  Motiveer uitbreiding en bywoning van Bybelstudiegroepe.


 

DEERNIS:


Gestruktureer vir Bejaardesorg; Siekesorg; Krisisse/Trauma; Gestremdes.

Opleiding: Werkwinkels en Gespreksgroepe oor toepaslike onderwerpe/(lewensfasette)  – vir enige belangstellendes.OMGEEGROEPE en BELANGEGROEPE:


Groepe om omgee, ondersteuning en bediening van lidmate onderling, te versterk.

NOTA: 2009/10: Omgeegroepe was nie geslaagd nie en die nuwe struktuur van 2 wyke spreek spesifiek hierdie probleem aan nl om alle lidmate te versorg.


Versterk Belangegroepe soos Leeglę en skep nuwe belangegroepe bv Stap, Fietsry.


 

JEUG/KINDERS Onderrigbediening:


Kinderkerk

Tienersel

Nuwe Kategese stelsel (skep opwinding by kinders!)

Matrieksel (nuut)

Koffiekroeg (Desember 2006 begin)  ±twee per maand.

Jongwerkendes (byeenkomste Woensdae).

Verskeie kampe (insluitende ‘n Jeugweek) en uitreikprojekte.MISSIONęR en UITREIK:


Bitouopleiding: Opleiding van huisbediendes  en Educare-kursus vir creches-opvoeders.

Verskeie uitreikingsaksies soos bv. sopkombuise, kleuterskole, vigsforum, ens.

Bybelverspreiding.


GEBEDSBEDIENING:


Betrek hele gemeente (gebedsbank/voorbiddingsversoeke).

‘n Weeklikse praktiese Gebedsbulletin.EIENDOMME:


Opknapping/herstelwerk/opgradering van verskeie areas insluitende die voorportaal (Plettenbergbaai); voorkant van kerksaal (Wittedrift); kerkkantoor-vloer; twee pastorieë; kerkgebou (Wittedrift); terreine en sekuriteit; nuwe kragopwekker (Plett); heining pastorie Plett.

Vergroting van liturgiese area (Plettenbergbaai) te ondersoek (saam met Erediensgroepe).KOMMUNIKASIE:


“Die Kruik” en Webtuiste (albei reeds begin in November 2006] met doelwit om lidmate  ingelig te hou; om verrykende en bemoedigende stof te verskaf en vir algemene kerk en gemeenete nuus en kommunikasie.

Verspreiding: ‘n Struktuur te skep sodat alle lidmate “Die Bitou Kruik” ontvang.

Ontwikkkel ‘n Bedieningstruktuurbord/model.

Groot naambord op terrein, langs straat.

Opname onder lidmate oor ervaring/respons m.b.t Gemeentebouprogram.

Ken-mekaar/Leer-bymekaar motiverings en opleidingsgeleenthede vir wyks- en ander leiers.

Skakeling met ander kerke (plaaslik) en pers.


 

FINANSIES:


Finansiele beleid, prosedures en kontrole. Begrotings en projeksies: Sentraal vir hele gemeente.

Daar is egter bepaalde finansieringsprobleme indien huidige beleggings buite rekening gelaat word.

Terugvoer aan gemeente: Verslagdoening


 


BELANGEGROEP VIR VROUE:


“Bokse vir Buksies”; pannekoek-verkope; groepbyeenkomste met sprekers; gemeente-etes ens.
GEMEENTE-ETES; BASAARS 


Twee groot basaars p.j.- -een elk by Plett en Wittedrift. Gesamentlike gemeente-etes, meesal na Nagmaal.
Bankbesonderhede

NG Plettenbergbaai

Eerste Nasionale Bank

Tak 210514

tjekrekeningno: 53371029209