Om die huidige struktuur te verduidelik is dit nodig om allereers die agtergrond te skets.


>Voortspruitend uit die gemeente-bouprogram is ‘n sesbaan-struktuur geskep, met al die Bedieningsgroepe wat by een van die ses bane inskakel. Die ses bane was:Erediens; Pastorale sorg; Verhoudings/groepe; Onderrig; Uitreik en Administrasie/Fin.


>Gou is egter beleef en toe besef dat om een bedieningsgroep vir ‘n aktiwiteit, vir beide Plettenbergbaai en Wittedrift te hÍ, lei tot ongelukkigheid en konflik omrede verskillende kulture, tradisies, benaderings en bloot verskillende maniere van doen.


  Byna op natuurlike wyse het daar op erediens- en pastorale vlak 2 wyksgemeentes ontwikkel.


>Daar is verder bevind dat lidmaatbediening oneffektief is en dat geografiese indeling in ‘predikantswyke’ nie meer van toepassing kan wees nie. (Lidmaat skakel by een van die eredienspunte in maar word deur die ander predikant bedien.)


 >Saam hiermee is die feit dat die tradisionele manier van lidmaatbediening (wykstelsel) nie meer suksesvol is nie. (soos op talle plekke elders)


>Die Gemeente se finansies was ‘n ander bydraende maar belangrike faktor wat ‘n herbesinning oor die struktuur genoodsaakhet.>Die nuwe struktuur wat in 2010 geskep is, kom kortliks neer op 2 wyksgemeentes nl. Noorderkruis en Suiderkruis,


  -- met elk sy eie Wykskerkraad, wat sover prakties en uitvoerbaar alle aktiwiteite, insl. finansies, in die gemeentewyk hanteer;


  -- dat inskakeling van lidmate by ‘n wyksgemeente geskied ooreenkomstig die konsep van vrye assosiasie.


  -- dat ‘n klein sentrale Kerkraad oorkoepelend en strategies vir die bestuur van die gemeente verantwoordelik is.


  -- die funksies, status en magte van die Wykskerkrade en van die Sentrale Kerkraad word bepaal en   

      uitgespel in ‘n Huishoudelike Reglement, wat die basis van die bestuur van die Gemeente vorm.


  --die begroting en notering van inkomste en uitgawe word per wyk gedoen met die Finanskomitee wat oorkoepelend beheer uitoefen, spaarfondse (beleggings) bestuur en aan die Sentrale Kerkraad rapporteer.  >Die nuwe struktuur (vanaf 2010) en u as lidmaat:


Die beginsel van vrye assosiasie geld. Skakel dus in by die wyk (Suiderkruis of Noorderkruis) van jou keuse, ongeag joufisiese adres. Jou offergawe sal so toegedeel word, jy sal deur hierdie betrokke wyk en predikant bearbei en na omgesien word, jy sal by hierdie wyk se aktiwiteite betrokke wees.

     Hierdeur word verseker dat elke lidmaat iewers behoort en daar moet tuis voel.

Geografiese grense word wel behou volgens wat “ooglopend die primÍre voedingsarea vir ‘n wyksgemeente “ is, maar met die uitsluitlike doel om ‘n maklike en praktiese wyse daar te stel om nuwe lidmate en kerk-los lidmate te bedien en so te sorg dat diesulkes nie deurval nie. Dit is egter bloot ‘n pastorale reŽling. Wanneer ‘n lidmaat gevestig is, oefen hy of sy haar keuse uit by wyse van die vrye assosiasie beginsel.

Noorderkruiswyk het Wittedrift en Nature’s Valley as bedieningspunte. Leraar Ds Chris du Preez.

      Suiderkruis het Plettenbergbaai en Harkerville as bedieningspunte. Leraar Ds Willie Smith.

Maak nie saak waar jy ‘amptelik’ inskakel nie, jy is vry om enige erediens by te woon en sal meer as welkom daar wees.

Ons is steeds EEN gemeente! Ons ondersteun mekaar se aktiwiteite, predikante neem steeds ruil-beurte, daar is onderlinge hulpverlening, sekere aksies na buite vind gekoŲrdineerd plaas en op Sentrale Kerkraadsvlak word daar saam gedink, saam beplan en gebid vir die gemeente as geheel.

Maar die nuwe struktuur is daarop gemik om lidmaatbediening, met alles wat dit behels, effektief te kan doen en lidmaat-betrokkenheid te verbeter. Hierdie aspekte is die primÍre doelwit van en uitdaging aan Wykskerkrade.


>Die Sentrale Kerkraad:


 Bestaan uit 9 lede: Die 2 leraars, 3 verteenwoordigers uit elke Wykskerkraad en Finanskomitee-voorsitter (ongebonde).


 Lede is die 2 leraars ds Willie Smith en ds Chris du Preez; Finans-voorsitter Andre Ebersohn; Suiderkruislede Albert van  der Merwe, Willem Jacobs en Wynand Harmse; Noorderkruislede Truida Hofmeyr, Amanda Roelofse en Willie Badenhorst.


Albert van der Merwe is die Voorsitter en om ‘n neutrale posisie sigbaar te kan handhaaf, is hy vrygestel van verpligtinge ten opsigte van Suiderkruis Wykskerkraad.


Die Suiderkruis Kerkraad bestaan tans uit 21 lede wat die onderskeie Bedieningsgroepe verteenwoordig. Die Voorsitter is die leraar ds Willie Smith. KYK onder KONTAK ONS vir die name en kontakbesonderhede.


Nico Knoetze is nou verkies in plek van Wynand Harmse wat onlangs bedank het.

Bankbesonderhede


Bankrekening

Eerste Nasionale Bank

Tak 210514

tjekrekeningno: 53371029209